DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO W KPP - RODO - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim

Biuletyn Informacji Publicznej

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO W KPP

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
w związku z wejściem w życie: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:


1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policjii z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim:
- adres: ul. Paderewskiego 3, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,


2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji sprawuje inspektor ochrony danych osobowych KPP:
- adres: ul. Paderewskiego 3, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, tel. 47 72 44 249, podinsp. Małgorzata Witkowska
- e-mail: iod.kpp_ndm@ksp.policja.gov.pl


3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji.
W KPP dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów. Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:
- celach przetwarzania,
- podstawach prawnych przetwarzania,
- osobach, których dane są przetwarzane,
- odbiorcach danych,
- okresach przechowywania,
zamieszczono zgodnie z właściwością komórek organizacyjnych KGP.
 

4. Odbiorcy danych osobowych.
W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.


5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
- prawo dostępu do własnych danych osobowych,
- prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości  (ustawa-DODO).

1.   Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest :

Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim

 • adres: ul. Paderewskiego 3, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

2.   Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest podinsp. Małgorzata Witkowska,
e-mail
iod.kpp_ndm@ksp.policja.gov.pl,

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie
i zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

 1. Prawa osób, których dane są przetwarzane na podstawie ustawy wdrażającej ustawę DODO:

 1. prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych. Skargę można złożyć
  w formie pisemnej w siedzibie UODO: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej za pomocą strony internetowej https://uodo.gov.pl/pl/83/153.

 2. prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby.  Ograniczenia w stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych:

Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.)** ogranicza się stosowanie RODO:

 1. art. 16 – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie
  od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne

 2. 18 ust. 1 lit. a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

 3. wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

Metryczka

Data publikacji : 25.05.2018
Data modyfikacji : 14.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Koźniewski Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo-informacyjnych KPP w Nowym Dworze Mazowieckim
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Wielocha
do góry