Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim

Zgodnie z Regulaminem Komendy Powiatowej Policji z dnia 14.06.2016r. Komenda Powiatowa Policji jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Policji, który wykonuje, na obszarze określonym w odrębnych przepisach, zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Komendant Powiatowy Policji podlega :

1. Komendantowi Stołecznemu Policji, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów oraz organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2. Zwierzchnictwu Starosty Nowodworskiemu, sprawowanemu nad funkcjonowaniem zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, z wyjątkiem:

a. Spraw dotyczących wykonywania czynności operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo - śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
b. Wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

Ustawa o Policji
 

Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji. 

Zarządzenie Nr 1031 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 października 2008 roku, w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Zarządzenie Nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 stycznia 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

Zarządzenie Nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 czerwca 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działań komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji. 

REGULAMIN z dnia 14.06.2016 roku Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 13.05.2009
Data modyfikacji 13.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Szymon Koźniewski
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Koźniewski Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo-informacyjnych KPP w Nowym Dworze Mazowieckim
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Koźniewski
do góry